Monday, September 7, 2020

Những mở ngoặc tính cách nhân mã

  Sự trung thực : ở nhân mã luôn đề cao sự trung trực và cực kì ghét sự giả dối. Thà nghe

điều chướng tai, không hợp lòng mà chân thật còn hơn phải nghe những điều giả dối, vờ vĩnh,
xu nịnh, lấy lòng.