Friday, May 21, 2021

Vì sao nhân mã hay cười

Bạn luôn nhìn thấy mã mã vui vẻ, hay cười. Không phải mã không biết buồn đâu, chẳng qua mã không muốn ai thương hại nó thôi.
Đôi khi mã thèm một người thật lòng quan tâm nó lắm

No comments:

Post a Comment