Friday, May 21, 2021

Đừng cố tìm hiểu Bò Cạp nghĩ gì

Hổ cáp là chúa che giấu suy nghĩ trong lòng. Kể cả những người thân cũng khó mà biết đươcj. Đối với nó, che giấu suy nghĩ là nó cảm giác an toàn nhất. Tốt nhất đừng cố đoán nó nghĩ gì, hãy yêu thương và chân thành vowia yết yết là đủ.

No comments:

Post a Comment